• Đợt 1

  09:00 - 09:10

  Đã Kết Thúc
 • Đợt 2

  10:00 - 10:10

  Đã Kết Thúc
 • Đợt 3

  11:00 - 11:10

  Đã Kết Thúc
 • Đợt 4

  12:00 - 12:10

  Đã Kết Thúc
 • Đợt 5

  14:00 - 14:10

  Đã Kết Thúc
 • Đợt 6

  15:00 - 15:10

  Đã Kết Thúc
 • Đợt 7

  16:00 - 16:10

  Đã Kết Thúc
 • Đợt 8

  16:30 - 16:40

  Đã Kết Thúc
00 Giờ
00 Phút
00 Giây

??? đ -%
0 đ 0 đ